Tin tức
  • Trang chủ / Tin tức
  • Thứ ba, 08/04/2014
    Phát triển làng nghề có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân ngoại thành Hà Nội.
    Thứ năm, 20/03/2014
    Hội Nông dân các địa phương ở Khánh Hòa đã xây dựng mô hình bể thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng phát huy hiệu quả, nông dân ngày càng nâng cao ý thức được bảo vệ môi trường.
    SẢN PHẦM MỚI